Status prawny

* Związek

Działalność dodatkowa


Przynależność do krajowych, regionalnych, branżowych, zagranicznych, międzynarodowych porozumień organizacji pozarządowych (np. związków stowarzyszeń, federacji, forów, sieci):

* Organizacja należy do krajowych / regionalnych / branżowych porozumień organizacji pozarządowych
Polski Związek Niewidomych
* Organizacja nie należy do zagranicznych / międzynarodowych porozumień organizacji pozarządowych

Skład Osobowy

* Liczba członków należących do organizacji (nie dotyczy fundacji): 350


Działalność gospodarcza


Prowadzenie działalności gospodarczej:

* Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Działalność odpłatna


Prowadzenie działalności odpłatnej:

* Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej

Teren działania


Działania organizacji prowadzone są na terenie:

* Powiatu


* Działania na obszarze lub na rzecz innych krajów

Struktura wewnętrzna


Wydzielone zadaniowo, tematycznie, terytorialnie oddziały, koła lub inne jednostki organizacyjne:

* Organizacja nie posiada wydzielonych jednostek organizacyjnych

Przynależność do szerszej struktury
Oddział / koło/ jednostka organizacyjna szerszej struktury:

* Organizacja nie jest wydzieloną jednostką organizacyjną szerszej struktury

Finanse organizacji


Oznaczenia przedziałów wielkości kwot (PLN):
A - 0-1tys. zł B - 1tys.-5tys. zł C - 5tys.-10tys. zł D - 10tys.-50tys. zł E - 50tys.-100tys. zł
F - 100tys.-500tys. zł G - 500tys.-1mln zł H - 1mln-5mln zł I - 5mln-10mln zł
J - 10mln-100mln zł K - powyżej 100mln zł