ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

- zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lob wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom

- działalność charytatywna

- ochrona i promocja zdrowia

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych
INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA - promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

- promocja i organizacja wolontariatu

- działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz organizacje i jednostki kościoła katolickiego i innych kościołów i związków wyznaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego
PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA I OBYWATELA - działalność na rzecz mniejszości narodowych

- upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

- upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
NAUKA, KULTURA, EDUKACJA I WYCHOWANIE - podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

- nauka, edukacja, oświata i wychowanie

- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA NARODOWA - porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

- upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa

- ratownictwo i ochrona ludności

- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
INNE - inne