Firma UX SYSTEMS   zorganizowała

Konferencję e-Sprawni,

która odbyła się 19 marca 2013r. o godz. 12.00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Zabrze

Konferencja zainaugurowała Projekt e-Sprawni i była jednocześnie spotkaniem organizacyjnym dla osób zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie.

Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych z Zabrza w wieku 18-64 lata pracujących lub pozostających bez pracy z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W ramach projektu możliwe jest wzięcie udziału w kursie informatycznym ECDL e-Citizen lub ECDL Start.

W załączeniu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące projektu, które dostępne są również na stronie www.e-sprawni.pl oraz w Biurze Projektu. 
--------------------------------------------------------------------------------
e-Sprawni  - to pierwszy projekt kompleksowych szkoleń informatycznych dla osób niepełnosprawnych w województwie śląskim wraz z certyfikacją ECDL

W dzisiejszym świecie nieznajomość technologii informatycznych to jak do niedawna nieumiejętność czytania i pisania.
W Zabrzu w wyniku przeprowadzonych w roku 2012 badań okazało się,że większość osób niepełnosprawnych posiada prawie zerowe umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem i Internetem, pomimo że PFRON finansuje tym osobom zakup sprzętu. Niestety za dofinansowaniem sprzętu nie idzie w parze przeszkolenie ich użytkowników, co skutkuje tym, że jest on praktycznie niewykorzystywany. Pewne pozytywne tendencje widać w grupie osób młodszych, natomiast dramatycznie niskie kompetencje informatyczne zanotowano w grupie osób powyżej 50 roku życia. 

e-Sprawni wychodzi naprzeciw tym potrzebom.

Głównym jego celem jest wyrównanie szans na rynku pracy osób niepełnosprawnych poprzez nauczenie ich obsługi najpopularniejszych programów komputerowych przydatnych w życiu osobistym i zawodowym oraz poruszania się w sposób bezpieczny po Internecie. Jednocześnie projekt zwraca uwagę na ciągle niepokojący fakt, że osobom niepełnosprawnym w dalszym ciągujest trudniej na rynku pracy i w zdobyciu potrzebnych umiejętności i kwalifikacji.
Nadal w grupie osób bez pracy przeważająca liczba osób niepełnosprawnych to osoby bez kwalifikacji zawodowych oraz długotrwale bezrobotne.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest dramatycznie niski i wynosi w naszym województwie
- niecałe 23%.

Zmieniony (Sobota, 23 Marzec 2013 00:18)